PRIVACYVERKLARING AQURAAT FINANCIËLE DIENSTVERLENING

Door gebruik te maken van onze website verwerken wij uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat beschreven welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij deze gegevens verwerken. Ook ziet u wat uw rechten zijn, hoe lang wij uw gegevens bewaren en wie toegang heeft tot onze data.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verwerken persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons verstrekt. Wij verwerken o.a. de volgende persoonsgegevens:

 • naam;
 • adresgegevens;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • gegevens over uw activiteiten op onze website.

Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat u deze op eigen initiatief heeft verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, of via openbare bronnen bekend zijn geworden. Ook verzamelen wij persoonsgegevens als u onze website bezoekt en het contactformulier op onze website invult.

Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt?

Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van onze diensten;
 • om telefonisch of per e-mail contact te hebben over de dienstverlening;
 • voor onze marketing- en communicatie activiteiten;
 • het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Op basis van welke juridische gronden worden de gegevens verwerkt?

Wij verwerken de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de volgende gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 1. het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 2. de uitvoering van een overeenkomst;
 3. uitdrukkelijk gegeven toestemming;
 4. een gerechtvaardigd belang.

Hoe lang worden de persoonsgegeven bewaard?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Worden de persoonsgegevens ook gedeeld?

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden. Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Partijen die van ons toegang krijgen tot uw gegevens, mogen deze gegevens alleen gebruiken voor de dienstverlening namens ons en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Met de derde partij die namens en in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten.

Daarnaast kan de wettelijke verplichting bestaan om persoonsgegevens te verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag. Indien nodig zullen wij u hierover informeren.

Worden er ook cookies geplaatst?

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse mogelijk maken van de manier waarop bezoekers onze website gebruiken. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken.

Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Google.

Wie is verantwoordelijk voor andere webpagina’s?

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van buttons en/of links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij houden geen toezicht op en zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen.

Wat zijn uw rechten?

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent het inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens kunt u altijd contact met ons opnemen. Daarnaast heeft u op grond van de AVG een aantal rechten. U kunt ons verzoeken om:

 • uw persoonsgegevens te verwijderen;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen en onder voorwaarden naar een derde te laten doorsturen;
 • de toestemming die u eerder gaf om uw persoonsgegevens te verwerken, intrekken;
 • bezwaar te maken tegen het geautomatiseerd verwerken van uw persoonsgegevens.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor wij aan uw verzoek geen of niet volledige uitvoering kunnen geven. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen.

Als u gebruik maakt van de hiervoor genoemde rechten, kunnen we vragen om een identificatie om misbruik te voorkomen.

Heeft u een klacht?

Bent u niet tevreden over de verwerking van uw persoonsgegevens? Wij helpen u graag verder. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden goed beschermd.

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens in overeenstemming met de algemene privacy wet- en regelgeving te beveiligen. Persoonsgegevens beveiligen we door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen. In geval van een datalek doen wij hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom vraagt, melden we dit ook bij u.

Waar staat de huidige privacyverklaring?

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd veranderen. Wijzigingen in ons privacyverklaring worden hier bijgewerkt. Door onderaan deze pagina te kijken naar de effectieve datum van de huidige privacyverklaring, kunt u zien wanneer deze voor het laatst is aangepast. Controleer daarom regelmatig deze pagina, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.

Heeft u een vraag?

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Wij helpen u graag verder, dus u kunt altijd contact met ons opnemen door te mailen naar: karen@aquraat.com.

Deze privacyverklaring is in oktober 2020 vastgesteld.